Toe Click Shuffle Jig

Step Type: 
Shuffle Jig

Shuffle Whip, Shuffle Hop Toe, Hop Toe

Step Shuffle Hop Toe, Hop Toe

Step Shuffle Hop

Step Shuffle Hop 1,2,3

Step Hit Hop Step, Hit Hop Step

Shuffle Hop Back

Shuffle Hop Back, Toe Click

Hop Shuffle Hop

Twist Step (over)

Hop Shuffle Hop Back