Summer 2006 Shuffle Jig

Step Type: 
Shuffle Jig

Shuffle 1, Shuffle 2, Shuffle Step, Shuffle Hop Back
Hop Rock 2, 3

Shuffle Hop, Hit Hop Step

Brush Hop 1, Brush Hop 2, Brush Hop 3, Hit Hop Step

Shuffle Whip, Shuffle Hop Toe, Switch Toe

Step, Shuffle Hop Back