Step #4 - Shuffle 1, 2, 3, 4

Step Type: 
Shuffle Jig

Shuffle 1, Shuffle 2, Shuffle 1, 2, 3, 4

Shuffle ,  Shuffle 2, Shuffle 1, 2, 3, 4

Shuffle 1, Shuffle 2, Shuffle 1, 2, 3, 4

Shuffle up, Shuffle hop back

Hop back 2, 3, 4