Step #2 - Hop Rock 2,3

Step Type: 
Shuffle Jig

4 shuffles
Brush Jump 1, Brush Jump 2, Brush Jump 3, Brush Jump 4
Hop Rock 2,3
Hop Rock 2,3
Shuffle whip
Shuffle hop back
Hop back 2,3,4