Riverdance

Step Type: 
Hard Shoe Reel
Hop shuffle hop back
Brush jump step
Flap brush jump step
 
Flap , flap, shuffle hop back
Brush jump step
Flap brush jump step
 
Flap flap shuffle hop back
Brush jump step
Flap brush jump step
 
Flap, flap shuffle hop back
Brush jump step
Flap brush jump step